Ankieta dla wykonawców identyfikująca przyczyny niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Szanowni Państwo,

od kilku lat konkurencyjność na polskim rynku zamówień publicznych utrzymuje się na niesatysfakcjonującym, niskim poziomie negatywnie wpływając na proces udzielania zamówień. W celu zdiagnozowania przyczyn tego stanu chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety. Państwo jako aktywni przedsiębiorcy oferujący usługi, wykonanie robót budowlanych i dostawy produktów najlepiej znacie powody ograniczonego zainteresowania zamówieniami publicznymi. Odpowiadając na wskazane w ankiecie pytania przyczynicie się do ustalenia barier zniechęcających przedsiębiorców do ubiegania się o publiczne kontrakty. Chcielibyśmy także poznać oczekiwania dotyczące zmiany tej niekorzystnej tendencji. Analiza wyników badania pozwoli na podjęcie działań zmierzających m.in. do zwiększenia udziału przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5-10 minut.


Wielkość przedsiębiorstwa:Obszar ewentualnego zainteresowania zamówieniami publicznymi

LP Branża
1 Dostawy produktów naftowych, paliw, energii elektrycznej i innych źródeł energii
2 Dostawy żywności, napojów, tytoniu i produktów pokrewnych
3 Dostawy produktów chemicznych
4 Dostawy maszyn biurowych i liczących, sprzętu i materiałów, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 Dostawy maszyn, aparatury, urządzeń i wyrobów elektrycznych; dostawy oświetlenia
6 Dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego, komunikacyjnego, telekomunikacyjnego i podobnego
7 Dostawy urządzeń medycznych, farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała
8 Dostawy sprzętu transportowego i produktów pomocniczych dla transportu
9 Dostawy sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego)
10 Dostawy mebli (włącznie z biurowymi), wyposażenia, urządzeń domowych (z wyłączeniem oświetlenia) i środków czyszczących
11 Dostawy konstrukcji i materiałów budowlanych; wyrobów pomocniczych dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 Roboty budowlane dotyczące budowy obiektów liniowych
13 Przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne i rozbiórkoweo
14 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
15 Roboty instalacyjne w budynkach
16 Roboty wykończeniowe i prace remontowe w zakresie obiektów budowlanych
17 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
18 Dostawy pakietów oprogramowania i systemów informatycznych
19 Usługi naprawcze i konserwacyjne
20 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
21 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
23 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
25 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
26 Usługi projektowe i nadzoru budowlanego
27 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
28 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
29 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
30 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
31 Inna, proszę podać jaka1. Przyczyny braku lub niskiego zainteresowania udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:


Proszę zaznaczyć maksymalnie pięć odpowiedzi określając istotność przyczyny: 5 – najbardziej istotna, …, 1 – najmniej istotna.

Uwaga: Dany poziom istotności można przypisać tylko jeden raz, czyli np. po zaznaczeniu w odpowiedzi nr 1 poziomu istotności „3” nie ma możliwości zaznaczenia poziomu istotności „3” w innych odpowiedziach.


Lp Przyczyny niskiej konkurencyjności Istotność
1 2 3 4 5
1 Realizacja dużej liczby zamówień poza rynkiem zamówień publicznych
2 Brak znajomości przepisów dotyczących zamówień publicznych
3 Brak doświadczenia w ubieganiu się o zamówienia publiczne
4 Brak dostatecznych i jawnych informacji związanych z możliwościami udziału w postępowaniu oraz wymaganą procedurą udzielenia zamówienia
5 Nadmierna wielkość zamówienia w stosunku do potencjału i wielkości firmy
6 Konieczność zapoznawania się z obszerną, skomplikowaną dokumentacją, zróżnicowaną w zależności od zamawiającego prowadzącego postępowanie
7 Za krótki czas na przygotowanie oferty
8 Za wysokie wymagania wobec wykonawcy
9 Za wysokie wymagania finansowe w zakresie gwarancji i zabezpieczeń
10 Obowiązek wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym zbyt wysoka wartość zabezpieczenia
11 Zbyt wysokie kary umowne
12 Obowiązek wniesienia wadium i wysoka wartość wadium
13 Trudności w przygotowaniu i przekazaniu dokumentów i oświadczeń żądanych przez zamawiającego, w tym zbyt duża liczba dokumentów
14 Trudności w uzupełnianiu lub wyjaśnianiu dokumentów lub oferty
15 Niejasny opis przedmiotu zamówienia
16 Opis przedmiotu zamówienia preferujący określony produkt lub firmę
17 Niejednoznaczność i niejasność kryteriów oceny ofert
18 Cena jako kryterium faktycznie decydujące o wyborze oferty najkorzystniejszej
19 Niekorzystne postanowienia w umowie o zamówienie publiczne
20 Zapisy dotyczące wykluczenia z udziału w postępowaniu
21 Kwestie związane z formalnymi wymaganiami wobec podwykonawców
22 Problemy związane z płatnościami za wykonanie zamówienia, w tym opóźnienia w płatnościach
23 Długotrwałość procesu udzielenia zamówienia i brak pewności uzyskania zamówienia
24 Brak przekonania co do uczciwości w procesie wyłaniania najkorzystniejszej oferty
25 Niejasne, skomplikowane przepisy i częste ich zmiany
26 Problemy z interpretacją przepisów, niejednolitość orzecznictwa
27 Nieskuteczność środków ochrony prawnej
28 Zbyt wysoki koszt korzystania ze środków ochrony prawnej
29 Wymóg stosowania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia
30 Problemy z przygotowaniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
31 Wymóg zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę
32 Brak pracowników mogących zająć się przygotowaniem oferty spełniającej wszystkie wymagania, w tym przede wszystkim formalne
Inne
33
34
35
36
37


2. Co zachęciłoby Państwa do częstszego udziału w postępowaniach?


Proszę zaznaczyć maksymalnie pięć odpowiedzi określając istotność proponowanego rozwiązania: 5 – najbardziej istotna, …, 1 – najmniej istotna.

Uwaga: Dany poziom istotności można przypisać tylko jeden raz, czyli np. po zaznaczeniu w odpowiedzi nr 1 poziomu istotności „3” nie ma możliwości zaznaczenia poziomu istotności „3” w innych odpowiedziach.


Lp Korzystne rozwiązania Istotność
1 2 3 4 5
1 Zwiększenie swobody zamawiającego w zakresie negocjowania warunków kontraktowych
2 Uproszczenie procedury i zmniejszenie formalizmu w postępowaniu
3 Brak obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę
4 Większa elastyczność zmiany umów
5 Gwarancja waloryzacji ceny/kosztów
6 Stosowanie zaliczek i płatności częściowych
7 Zwiększenie możliwości poprawiania omyłek i błędów w ofercie
8 Jednoznaczne określenie sytuacji dotyczących zatrzymania wadium
9 Ograniczenie wysokości kar umownych oraz żądanego odszkodowania
10 Proste, czytelne przepisy
11 Ograniczenie liczby wymaganych dokumentów
12 Dłuższe terminy składania ofert
13 Możliwość prowadzenia negocjacji, w tym dotyczących ceny
14 Skrócenie i uproszczenie ogłoszeń
15 Zmniejszenie kosztów udziału w postępowaniu (wadium, zabezpieczenie, polisa)
16 Podział zamówień na mniejsze części
17 Wydłużenie okresu obowiązku udzielania przez zamawiających wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
18 Bardziej dopracowane opisy przedmiotu zamówienia
Inne
19
20
21
22
23
Serdecznie dziękujemy za udzielenie odpowiedzi!
Top