ANKIETA DOTYCZĄCA ROZWIĄZAŃ PROPONOWANYCH
W KONCEPCJI NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informacje dotyczące respondenta

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Co zrobić aby konsultacje z zamawiającym/wykonawcą były bardziej pomocne do lepszego określenia przedmiotu zamówienia lub lepszego przygotowania się do udziału w postępowaniu?

 1. Czy w Państwa ocenie dokonanie analizy poprzedzającej udzielenie zamówienia w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 20 mln euro dla robót budowlanych oraz 10 mln euro dla dostaw i usług mogłoby pomóc w lepszym przygotowaniu postępowania?
 • Proponowana analiza obejmowałaby:
  • rozeznanie rynku w celu wskazania dostępnych opcji realizacji zamówienia oraz dokonania wstępnego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia,
  • przedstawienie wariantów realizacji danego zamówienia lub stwierdzenie, że jest tylko jedna możliwość realizacji zamówienia (brak wariantów); analiza powinna uwzględniać również koszty możliwych alternatywnych rozwiązań oraz określenie ryzyk związanych z realizacją zamówienia.
 • tak
 • nie

Zwiększenie udziału MŚP w rynku zamówień publicznych

 1. Czy w Państwa ocenie uzasadnione jest obniżenie progu stosowania ustawy Pzp?

 1. Czy w Państwa ocenie uzasadnione jest wprowadzenie, w postępowaniach poniżej progów UE, uprawnienia dla zamawiającego polegającego na zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie dla wykonawców z sektora MŚP?
 1. Czy w Państwa ocenie zamawiający powinien mieć obowiązek przyznania określonej puli zamówień, np. 30%, dokonywanych u poszczególnych zamawiających tylko dla MŚP (dotyczy postępowań poniżej progów UE)?
 1. Wsparcie MŚP przy udzielaniu zamówień publicznych powinno polegać na:

 1. Czy zdaniem Państwa zasadne jest nadanie uprawnień Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców analogicznych do uprawień, jakie przysługują podmiotom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej?
 1. Czy w Państwa ocenie uzasadnione jest wprowadzenia nowego rozwiązania polegającego na zorganizowaniu, na wniosek wykonawcy, spotkania zamawiającego z wykonawcami w celu uzyskania informacji m.in. o powodach niewybrania ofert?

Konkurencyjność postępowań

 1. Jakie rozwiązania, w Państwa ocenie, przyczyniłyby się do zwiększenia konkurencyjności postępowań (rozumianej jako zwiększenie liczby składanych ofert, wniosków)?

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

 1. Czy w Państwa ocenie system certyfikacji, wykonawców, wprowadzający ujednolicone kategorie warunków udziału w postępowaniu dla poszczególnych rodzajów zamówień jest dobrym rozwiązaniem?


Zamówienia innowacyjne

 1. Jakie instrumenty, w Państwa ocenie, mogłyby zachęcić zamawiających do udzielenia zamówień innowacyjnych, ewentualnie uelastycznić proces udzielania takich zamówień?

Zamówienia typu „in-house”

 1. Czy w Państwa ocenie aktualne rozwiązanie w zakresie zamówień udzielanych pomiędzy podmiotami sektora publicznego (tzw. zamówienia typu „in-house”), polegające na udzielaniu tych zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, jest właściwe?
 • tak
 • nie

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

 1. Czy w Państwa opinii uzasadnione jest uregulowanie procedur udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w odrębnym od ustawy Pzp akcie prawnym?
 • tak
 • nie

Równowaga stron umowy

 1. Jakie postanowienia umowne są w Państwa ocenie szczególnie niekorzystne dla jednej ze stron umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Środki ochrony prawnej

 1. Czy Państwa zdaniem uzasadnione jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wnioski dowodowe byłyby zgłaszane już w odwołaniu (przez wykonawcę) oraz w odpowiedzi na odwołanie (przez zamawiającego), pod rygorem ich pominięcia na późniejszym etapie postępowania odwoławczego?
 1. Czy w Państwa opinii zasadne jest wprowadzenie obowiązku zapłaty zryczałtowanego odszkodowania za wyrządzoną przez zamawiającego szkodę wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, w przypadku gdy sąd zmieni wyrok KIO na korzyść wykonawcy, a doszło już do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z innym wykonawcą?

Realizacja umowy i jej ewaluacja

 1. Wprowadzenie jakich rozwiązań mogłoby zapewnić lepszą współpracę wykonawców i zamawiających na etapie realizacji umowy?

 1. Czy Państwa zdaniem przygotowanie raportu z realizacji zamówienia, w którym zamawiający dokonywałby ewaluacji wykonania umowy pozwoliłoby unikać błędów w kolejnych postępowaniach?

Kontrola

 1. Czy w Państwa ocenie sporządzanie list kontrolnych (tzw. checklists) przez organy kontroli, będzie realnym wsparciem dla kontrolowanych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – czy Państwa zdaniem pożądane jest ujednolicenie list kontrolnych w zakresie kryterium legalności poprzez wprowadzenie obowiązku uzgadniania ich treści z Prezesem UZP (wyłącznie w zakresie zgodności prowadzonego postępowania z przepisami ustawy Pzp)?
 1. (Pytanie do wykonawców) Co zachęciłoby Państwa do częstszego udziału w postępowaniach?

 1. (Pytanie do zamawiających) Jakiego wsparcia oczekiwaliby państwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań?

 1. Wprowadzenie jakich zmian w systemie zamówień publicznych nie znalazło się w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, a ich wprowadzenie jest Państwa zdaniem potrzebne?